Regulamin funkcjonowania kalendarza imprez odbywających się na terenie Miasta Elbląga

§ 1 Zagadnienia ogólne

 1. Celem utworzenia i funkcjonowania kalendarza jest:
  1. zebranie w jednym miejscu informacji o wszystkich imprezach odbywających się na terenie miasta,
  2. ułatwienie dostępu mieszkańcom i turystom do informacji o organizowanych imprezach i wydarzeniach.
 2. Kalendarz, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest na stronie internetowej www.turystyka.elblag.eu, w zakładce „Kalendarz Imprez”, a jego Administratorem jest Departament Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu.
 3. Zawartość Kalendarza może być bezpłatnie udostępniana stronom trzecim – w szczególności elbląskim portalom i gazetom internetowym – w celu publikacji.

§ 2 Zasady umieszczania imprez i wydarzeń w Kalendarzu

 1. Informacje do kalendarza dodawane są nieodpłatnie, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.turystyka.elblag.eu, w zakładce „Kalendarz Imprez”.
 2. Zgłaszanie imprez do Kalendarza wymaga wcześniejszego zarejestrowania się i odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej. Wypełnienie formularza jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 3. W kalendarzu mogą być umieszczane zarówno imprezy komercyjne (płatne, biletowane) jak i niekomercyjne, w szczególności takie jak: wyścigi, turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, akcje charytatywne, inicjatywy społeczne.
 4. Informacje o imprezach będą publikowane po zaakceptowaniu ich treści przez Administratora.
 5. W kalendarzu nie będą publikowane informacje o imprezach mogących naruszać obowiązujące przepisy prawa, a także o charakterze politycznym. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji informacji o imprezach nie spełniających zasad Regulaminu bez podania przyczyny.
 6. Podmiot zgłaszający imprezę ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji opublikowanej w Kalendarzu, w szczególności dotyczy to praw autorskich zdjęć i innych plików multimedialnych. Administrator Kalendarza zastrzega sobie prawo do skrócenia oraz redagowania przesłanej informacji, a także zwrócenia się do organizatora o uzupełnienie informacji lub złożenie dodatkowych informacji na temat przedsięwzięcia. Wszelkie roszczenia, zobowiązania wynikające z publikacji ponosi podmiot zgłaszający.

§ 3 Procedura umieszczania imprez i wydarzeń w Kalendarzu

 1. Z wnioskiem o ujęcie imprezy w Kalendarzu występuje wyłącznie jej główny organizator. Informacja dotycząca imprezy powinna zawierać:  
  1. tytuł i miejsce odbywania się Imprezy oraz jej datę,
  2. krótkie rozwinięcie tematu Imprezy,
  3. zdjęcie, plakat, materiały wideo, załączniki. Przy braku wymienionych załączników, materiał może być opatrzony grafiką wybraną przez Administratora, 
  4. dane osoby do kontaktu ze strony organizatora imprezy/wydarzenia (jedynie do wiadomości Administratora), 
  5. informację na temat odpłatności za udział w imprezie (wstęp wolny czy opłata – jeśli tak, to w jakiej wysokości). 
 2. W przypadku imprez cyklicznych należy każdorazowo występować z wnioskiem o ujęcie poszczególnej edycji w Kalendarzu.